بنام خداوند بخشنده مهربان

 


  قوانین  در شیمی 


  شیمی توسط طیف گسترده ای از قوانین و اصول اداره می شود که به ما در درک رفتار ماده و برهم کنش بین مواد مختلف کمک می کند. در اینجا فهرستی جامع از بیش از 100 قانون مهم در زمینه شیمی آورده شده است:


  1. قانون بقای جرم: ( Law of Conservation of Mass:)

  ماده نمی تواند در یک واکنش شیمیایی ایجاد یا از بین برود.


  1. قانون تناسبات معین:(Law of Definite Proportions)

   یک ترکیب شیمیایی همیشه دارای عناصر یکسانی به نسبت جرمی یکسان است.


  1. قانون تناسبات چندگانه:( Law of Multiple Proportions)

  وقتی دو عنصر بیش از یک ترکیب را تشکیل می دهند، جرم یک عنصر که با جرم ثابت عنصر دیگر ترکیب می شود به نسبت اعداد صحیح کوچک است.


  1. قانون آووگادرو:(Avogadro's Law)

  حجم مساوی از گازها در دما و فشار یکسان حاوی تعداد مساوی مولکول است.


  1. قانون بویل:( Boyle's Law)

  در دمای ثابت، حجم گاز با فشار آن نسبت عکس دارد.


  1. قانون چارلز:( Charles's Law)

  در فشار ثابت، حجم گاز با دمای مطلق آن نسبت مستقیم دارد.


  1. قانون گیلوساک:( Gay-Lussac's Law)

   

  1. فشار گاز با دمای مطلق آن در حجم ثابت نسبت مستقیم دارد.
  2. قانون گاز ایده آل:( Gay-Lussac's Law)

   PV = nRT  ، که در آن P فشار، V حجم، n تعداد مول ها، R ثابت گاز و T دما است.


  1. قانون فشارهای جزئی دالتون:( Dalton's Law of Partial Pressures)

  در مخلوطی از گازهای بدون واکنش، فشار کل اعمال شده برابر است با مجموع فشارهای جزئی تک تک گازها.


  1. قانون هانری:(Henry's Law)

  حلالیت گاز در مایع با فشار جزئی گاز بالای مایع نسبت مستقیم دارد.


  1. قانون رائول:(Raoult's Law)

  فشار بخار یک محلول با کسر مولی حلال موجود نسبت مستقیم دارد.


  1. قانون انتشار گراهام:(Graham's Law of Diffusion:) سرعت انتشار گاز با جذر جرم مولی آن نسبت معکوس دارد.
  2. معادله آرنیوس:(Arrhenius Equation) رابطه بین ثابت سرعت یک واکنش و دما را توصیف می کند.
  3. قانون بیر-لامبرت:(Beer-Lambert Law) رابطه بین غلظت محلول و جذب نور را توصیف می کند.
  4. معادله نرنست :(Nernst Equation:) پتانسیل تعادل یک سلول الکتروشیمیایی را به غلظت واکنش دهنده ها و محصولات مرتبط می کند.
  5. قوانین الکترولیز فارادی: ( Faraday's Laws of Electrolysis) مقدار ماده ای که در الکترود در طول الکترولیز تولید می شود با مقدار الکتریسیته عبوری از الکترولیت نسبت مستقیم دارد.
  6. قوانین انتشار فیک:( Fick's Laws of Diffusion) انتشار املاح از طریق یک غشای نیمه تراوا را توصیف می کند.
  7. اصل : (Le Chatelier's Principle) اگر یک سیستم در حال تعادل مختل شود، موقعیت خود را برای مقابله با اختلال تغییر می دهد.
  8. قانون هس: (Hess's Law)تغییر آنتالپی برای یک واکنش مستقل از مسیر طی شده از واکنش دهنده ها به محصولات است.
  9. قانون کیرشهوف: (Kirchhoff's Law) وابستگی به دمای ثابت های تعادل را توصیف می کند.
  1. قانون عمل جرم: (Law of Mass Action) سرعت یک واکنش شیمیایی با حاصلضرب غلظت واکنش دهنده ها متناسب است.
  2. قانون لنز: (Lenz's Law)یک نیروی الکتروموتور القایی همیشه جریانی را ایجاد می کند که میدان مغناطیسی آن با تغییر شار مغناطیسی که آن را تولید می کند مخالف است.
  3. قانون گروتوس-دریپر: (Grotthuss-Draper Law:) نور باید توسط یک ماده جذب شود تا واکنش فتوشیمیایی رخ دهد.
  4. اصل طرد پائولی:(Pauli Exclusion Principle) هیچ دو الکترونی در یک اتم نمی توانند مجموعه چهار عدد کوانتومی یکسانی داشته باشند.
  5. قانون هوند: (Hund's Rule) الکترون ها قبل از جفت شدن اوربیتال ها را به تنهایی اشغال می کنند.
  6. اصل آفبا : (Aufbau Principle:) الکترون‌ها اوربیتال‌ها را با کمترین سطوح انرژی پر می‌کنند.
  7. قانون هشت: اتم ها تمایل دارند الکترون به دست آورند، از دست بدهند یا به اشتراک بگذارند تا به یک لایه بیرونی کامل با هشت الکترون دست یابند.
  8. قانون ترکیب احجام لاووازیه: گازها وقتی با یکدیگر واکنش می دهند در نسبت های ساده اعداد کامل بر حسب حجم ترکیب می شوند.
  9. قانون اهم: جریان عبوری از هادی بین دو نقطه با ولتاژ دو نقطه نسبت مستقیم دارد.
  10. قانون پلانک: توزیع طیفی تشعشعات الکترومغناطیسی ساطع شده از جسم سیاه در حالت تعادل حرارتی را توصیف می کند.
  11. مدل رادرفورد: یک اتم را عمدتاً فضای خالی با هسته ای متراکم و دارای بار مثبت در مرکز توصیف می کند.
  12. معادله شرودینگر: رفتار ماده و انرژی را در مقیاس اتمی و زیر اتمی توصیف می کند.
  13. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ: تشخیص همزمان موقعیت و تکانه یک ذره با دقت غیرممکن است.
  14. قانون تناوبی مندلیف: خواص عناصر تابع تناوبی وزن اتمی آنهاست.
  15. اصل طرد پائولی: هیچ دو الکترونی در یک اتم نمی توانند مجموعه اعداد کوانتومی یکسانی داشته باشند.
  16. قانون هاند: الکترون ها قبل از جفت شدن اوربیتال ها را به تنهایی اشغال می کنند.
  17. اصل Aufbau: الکترون ها اوربیتال ها را پر می کنند که ابتدا با کمترین سطوح انرژی شروع می شوند.
  18. قانون لاووازیه در مورد بقای جرم: ماده نمی تواند در یک واکنش شیمیایی ایجاد یا از بین برود.
  19. قوانین الکترولیز فارادی: مقدار ماده ای که در الکترود در طول الکترولیز تولید می شود با مقدار الکتریسیته عبوری از الکترولیت نسبت مستقیم دارد.
  20. معادله آرنیوس: رابطه بین ثابت سرعت یک واکنش و دما را توصیف می کند.
  21. قانون بیر-لامبرت: رابطه بین غلظت محلول و جذب نور را توصیف می کند.
  22. معادله Nernst: پتانسیل تعادل یک سلول الکتروشیمیایی را به غلظت واکنش دهنده ها و محصولات مرتبط می کند.
  23. قوانین انتشار فیک: انتشار املاح از طریق یک غشای نیمه تراوا را توصیف می کند.
  24. اصل Le Chatelier: اگر یک سیستم در تعادل دچار اختلال شود، موقعیت خود را برای مقابله با اختلال تغییر می دهد.
  25. قانون هس: تغییر آنتالپی برای یک واکنش مستقل از مسیر طی شده از واکنش دهنده ها به محصولات است.
  26. قانون کیرشهوف: وابستگی به دمای ثابت های تعادل را توصیف می کند.
  27. قانون عمل جرم: (Law of Mass Action)سرعت یک واکنش شیمیایی با حاصلضرب غلظت واکنش دهنده ها متناسب است.
  28. قانون لنز: یک نیروی الکتروموتور القایی همیشه جریانی را ایجاد می کند که میدان مغناطیسی آن با تغییر شار مغناطیسی که آن را تولید می کند مخالف است.
  29. قانون گروتوس-دریپر:(Grotthuss-Draper Law) نور باید توسط یک ماده جذب شود تا واکنش فتوشیمیایی رخ دهد.
  30. قانون رائول: فشار بخار یک محلول با کسر مولی حلال موجود نسبت مستقیم دارد.
  31. قانون انتشار گراهام: سرعت انتشار گاز با جذر جرم مولی آن نسبت معکوس دارد.
  32. قانون هانری: حلالیت گاز در مایع با فشار جزئی گاز بالای مایع نسبت مستقیم دارد.
  33. قانون فشارهای جزئی دالتون: در مخلوطی از گازهای بدون واکنش، فشار کل اعمال شده برابر است با مجموع فشارهای جزئی تک تک گازها.
  34. قانون گاز ایده آل: PV = nRT، که در آن P فشار، V حجم، n تعداد مول ها، R ثابت گاز و T دما است.
  35. قانون گی-لوساک: فشار گاز با دمای مطلق آن در حجم ثابت نسبت مستقیم دارد.
  36. قانون چارلز: در فشار ثابت، حجم گاز با دمای مطلق آن نسبت مستقیم دارد.
  37. قانون بویل: در دمای ثابت، حجم گاز با فشار آن نسبت عکس دارد.
  38. قانون آووگادرو: حجم مساوی از گازها در دما و فشار یکسان حاوی تعداد مساوی مولکول است.
  39. قانون تناسبات چندگانه: وقتی دو عنصر بیش از یک ترکیب را تشکیل می دهند، جرم های یک عنصر که با جرم ثابت عنصر دیگر ترکیب می شود به نسبت اعداد صحیح کوچک است.
  40. قانون تناسبات معین: یک ترکیب شیمیایی همیشه دارای عناصر یکسانی به نسبت جرمی یکسان است.
  41. قانون بقای جرم: ماده نمی تواند در یک واکنش شیمیایی ایجاد یا از بین برود.
  42. قانون تناسبات معین: یک ترکیب شیمیایی همیشه دارای عناصر یکسانی به نسبت جرمی یکسان است.
  43. قانون تناسبات چندگانه: وقتی دو عنصر بیش از یک ترکیب را تشکیل می دهند، جرم یک عنصر که با جرم ثابت عنصر دیگر ترکیب می شود به نسبت اعداد صحیح کوچک است.
  44. قانون آووگادرو: حجم مساوی از گازها در دما و فشار یکسان حاوی تعداد مساوی مولکول است.
  45. قانون بویل: در دمای ثابت حجم گاز با فشار آن نسبت عکس دارد.
  46. قانون چارلز: در فشار ثابت، حجم گاز با دمای مطلق آن نسبت مستقیم دارد.
  47. قانون گی-لوساک: فشار گاز با دمای مطلق آن در حجم ثابت نسبت مستقیم دارد.
  48. قانون گاز ایده آل: PV = nRT، که در آن P فشار، V حجم، n تعداد مول ها، R ثابت گاز و T دما است.
  49. قانون فشارهای جزئی دالتون: در مخلوطی از گازهای غیرواکنش کننده، کل فشار اعمال شده برابر است با مجموع فشارهای جزئی تک تک گازها.
  50. قانون هانری: حلالیت گاز در مایع با فشار جزئی گاز بالای مایع نسبت مستقیم دارد.

  1. قانون رائول: فشار بخار یک محلول با کسر مولی حلال موجود نسبت مستقیم دارد.
  2. قانون انتشار گراهام: سرعت انتشار گاز با جذر جرم مولی آن نسبت معکوس دارد.
  3. معادله آرنیوس: رابطه بین ثابت سرعت یک واکنش و دما را توصیف می کند.
  4. قانون بیر-لامبرت: رابطه بین غلظت محلول و جذب نور را توصیف می کند.
  5. معادله Nernst: پتانسیل تعادل یک سلول الکتروشیمیایی را به غلظت واکنش دهنده ها و محصولات مرتبط می کند.
  6. قوانین الکترولیز فارادی: مقدار ماده ای که در الکترود در طول الکترولیز تولید می شود با مقدار الکتریسیته عبوری از الکترولیت نسبت مستقیم دارد.
  7. قوانین انتشار فیک: انتشار املاح از طریق یک غشای نیمه تراوا را توصیف می کند.
  8. اصل Le Chatelier: اگر یک سیستم در حال تعادل مختل شود، موقعیت خود را برای مقابله با اختلال تغییر می دهد.
  9. قانون هس: تغییر آنتالپی برای یک واکنش مستقل از مسیر طی شده از واکنش دهنده ها به محصولات است.
  10. قانون کیرشهوف: وابستگی به دمای ثابت های تعادل را توصیف می کند.

  1. قانون عمل جرم: سرعت یک واکنش شیمیایی با حاصلضرب غلظت واکنش دهنده ها متناسب است.
  2. قانون لنز: نیروی الکتروموتور القایی همیشه جریانی را ایجاد می کند که میدان مغناطیسی آن با تغییر شار مغناطیسی که آن را تولید می کند مخالف است.
  3. قانون گروتوس-دریپر: نور باید توسط یک ماده جذب شود تا واکنش فتوشیمیایی رخ دهد.
  4. اصل طرد پائولی: هیچ دو الکترونی در یک اتم نمی توانند مجموعه چهار عدد کوانتومی یکسانی داشته باشند.
  5. قانون هاند: الکترون ها قبل از جفت شدن اوربیتال ها را به تنهایی اشغال می کنند.
  6. اصل Aufbau: الکترون ها اوربیتال ها را پر می کنند که ابتدا با کمترین سطوح انرژی شروع می شوند.
  7. قانون هشت: اتم ها تمایل دارند الکترون به دست آورند، از دست بدهند یا به اشتراک بگذارند تا به یک لایه بیرونی کامل با هشت الکترون دست یابند.
  8. قانون ترکیب احجام لاووازیه: ( Lavoisier's Law of Conservation of Mass)گازها وقتی با یکدیگر واکنش می دهند در نسبت های ساده اعداد کامل بر حسب حجم ترکیب می شوند.
  9. قانون اهم: جریان عبوری از هادی بین دو نقطه با ولتاژ دو نقطه نسبت مستقیم دارد.
  10. قانون پلانک: توزیع طیفی تابش الکترومغناطیسی ساطع شده از جسم سیاه در تعادل حرارتی را توصیف می کند.
  11. مدل رادرفورد: یک اتم را عمدتاً فضای خالی با هسته ای متراکم و دارای بار مثبت در مرکز توصیف می کند.
  12. معادله شرودینگر: رفتار ماده و انرژی را در مقیاس اتمی و زیر اتمی توصیف می کند.
  13. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ: تشخیص همزمان موقعیت و تکانه یک ذره با دقت غیرممکن است.
  14. قانون تناوبی مندلیف: خواص عناصر تابع تناوبی وزن اتمی آنهاست.
  15. اصل طرد پاولی: هیچ دو الکترونی در یک اتم نمی توانند مجموعه اعداد کوانتومی یکسانی داشته باشند.

  16. قانون لاووازیه در مورد بقای جرم:( Lavoisier's Law of Conservation of Mass: ) ماده نمی تواند در یک واکنش شیمیایی ایجاد یا از بین برود.
  17. قوانین الکترولیز فارادی:(Faraday's Laws of Electrolysis) مقدار ماده ای که در الکترود در طول الکترولیز تولید می شود با مقدار الکتریسیته عبور داده شده از الکترولیت نسبت مستقیم دارد.
  18. معادله آرنیوس:(Arrhenius Equation) رابطه بین ثابت سرعت یک واکنش و دما را توصیف می کند.

  این فهرست طیف وسیعی از قوانین و اصول اساسی را در بر می گیرد که اساس شیمی مدرن را تشکیل می دهند. از بقای جرم گرفته تا رفتار گازها، این قوانین بینش های ارزشمندی را در مورد ماهیت و رفتار مواد شیمیایی ارائه می دهند و زمینه را برای اکتشافات علمی بی شمار و پیشرفت های تکنولوژیکی فراهم می کنند.


   


  به سایت فرحناز ایران پور خوش آمدید


  در فرهنگ ما ایرانیان خواهر به عنوان غمخوار و محرم راز شناخته میشود. این سایت به یاد

   "فرحناز ایران پور"،

  شیمیست و دانش آموخته پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی، ساخته شده است.

  با آرزوی شادی روح همه درگذشتگان

  سعید ایران پور 


   


  شیمی معدنی


  شیمی معدنی: بررسی اجمالی

  اصول و مفاهیم پایه شیمی معدنی

  خواص و کاربردهای مواد معدنی

  روش های استخراج و فراوری مواد معدنی

   ...مشاهده همه موضوعات مرتبط


   


  مدرسه اینترنتی فرحناز ایران پور


  https://school.iranpour.ir/index.php