بنام خداوند بخشنده مهربان

 


  الکترون، پروتون، نوترون


  ذرات اتمی اجزای سازنده اساسی ماده هستند. سه ذره شناخته شده الکترون، پروتون و نوترون هستند.

  الکترون ها ذراتی با بار منفی هستند که به دور هسته اتم می چرخند.الکترون ها کوچکترین ذره از سه ذره هستند و مسئول واکنش های شیمیایی و الکتریسیته هستند.

  پروتون ها ذراتی با بار مثبت هستند که در هسته اتم قرار دارند. پروتون ها مسئول تعیین عدد اتمی و خواص شیمیایی یک عنصر هستند.

  نوترون ها ذرات خنثی هستند که در هسته اتم نیز قرار دارند. جرم تقریباً مشابه جرم پروتونها است، اما آنها بار ندارند. نوترون ها وظیفه تعیین پایداری و جرم یک اتم را بر عهده دارند.

  تعداد پروتون های یک اتم عنصری را که به آن تعلق دارد تعیین می کند. به عنوان مثال، یک اتم با یک پروتون، هیدروژن است، در حالی که اتمی با شش پروتون، کربن است. تعداد نوترون ها در یک اتم می تواند متفاوت باشد و در نتیجه ایزوتوپ های همان عنصر با جرم های اتمی متفاوت ایجاد شود.

  رفتار این ذرات توسط مکانیک کوانتومی کنترل می شود که ماهیت احتمالی حرکات و برهم کنش آنها را توصیف می کند. الکترون ها دوگانگی موج-ذره را نشان می دهند، به این معنی که می توانند هم به صورت موج و هم به صورت ذره رفتار کنند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا سطوح مختلف انرژی را در اطراف هسته اتم اشغال کنند.

  در نتیجه، الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها ذرات بنیادی تشکیل دهنده اتم ها هستند. هر ذره نقش مهمی در تعیین خواص شیمیایی و فیزیکی ماده دارد. درک خواص و رفتار آنها برای درک ماهیت جهان ما ضروری است. جدول زیرجرم و بار این ذرات بنیادی آورده شده است.

   

  ذره

  نشانه  

  بار  

  جرم  

  الکترون

  e-

  -1

  0.0005486 amu

  پروتون

  p+

  +1

  1.007276 amu

  نوترون

  no

  0

  1.008665 amu

  تعداد پروتون‌ها، نوترون‌ها و الکترون‌های یک اتم را می‌توان از روی مجموعه‌ای از قوانین ساده تعیین کرد.

  • تعداد پروتون های هسته اتم برابر با عدد اتمی (Z) است.
  • تعداد الکترون های یک اتم خنثی با تعداد پروتون ها برابر است.
  • عدد جرمی اتم (M) برابر است با مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های هسته.
  • تعداد نوترون ها برابر است با اختلاف عدد جرمی اتم (M) و عدد اتمی (Z).

  مثال: تعداد پروتون ها، نوترون ها و الکترون ها را در ایزوتوپ های زیر تعیین کنید.

  12C

   

  13C

   

  14C

   

   

   

  ایزوتوپ های مختلف یک عنصر با نوشتن عدد جرمی اتم در گوشه سمت چپ بالای نماد عنصر مشخص می شوند. 12C، 13C و 14C ایزوتوپ های کربن (Z = 6) هستند و بنابراین حاوی شش پروتون هستند. اگر اتم ها خنثی باشند، باید شش الکترون نیز داشته باشند. تنها تفاوت بین این ایزوتوپ ها تعداد نوترون های هسته است.

  : 6 الکترون، 6 پروتون و 6 نوترون=12C

  : 6 الکترون، 6 پروتون و 7 نوترون =13C

  : 6 الکترون، 6 پروتون و 8 نوترون =14C


   


  به سایت فرحناز ایران پور خوش آمدید


  در فرهنگ ما ایرانیان خواهر به عنوان غمخوار و محرم راز شناخته میشود. این سایت به یاد

   "فرحناز ایران پور"،

  شیمیست و دانش آموخته پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی، ساخته شده است.

  با آرزوی شادی روح همه درگذشتگان

  سعید ایران پور 


   


  شیمی معدنی


  شیمی معدنی: بررسی اجمالی

  اصول و مفاهیم پایه شیمی معدنی

  خواص و کاربردهای مواد معدنی

  روش های استخراج و فراوری مواد معدنی

   ...مشاهده همه موضوعات مرتبط


   


  مدرسه اینترنتی فرحناز ایران پور


  https://school.iranpour.ir/index.php